Privātuma Politika

Sieviešu dienas Rallijs 2022 > Privātuma Politika

Privātuma politika
“Sieviešu rallijā 2020”

 

“Sieviešu ralliju” (“Rallijs)” organizē biedrība “Notikumu aģentūra”, sadarbībā ar SIA “Draugiem”, turpmāk Organizators, e-pasts info@sieviesurallijs.com. Šī privātuma atruna nosaka to, kā Organizators apstrādā Dalībnieces personas datus.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo privātuma atrunu, lai saprastu, kādēļ dati tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.

1. Informācijas veidi, ko ievācam
1.1. Organizators no dalībniecēm var ievākt sekojošu informāciju:
1.1.1. identifikācijas datus (vārds, uzvārds);
1.1.2. kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);
1.1.3. dzimumu un dzimšanas datumu;
1.1.4. Dalībnieču attēlus (fotogrāfijas un video) Rallija laikā;
1.1.5. automašīnas markas un modeļa izvēli;
1.1.6. finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos);
1.1.7. nodarbošanās veidu.

 

2. Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi
2.1. Dati nepieciešami, lai nodrošinātu Dalībnieces piedalīšanos Rallija pasākumos un izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz Dalībnieces piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm šādos nolūkos:
2.1.1. Dalībnieces pieteikumu dalībai Rallija pasākumos un to apstrādei;
2.1.2. lai sniegtu atbildes uz jebkādiem Dalībnieces informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu komunikāciju;
2.1.3. Dalībnieces sasniegumu Rallija laikā, rezultāta reģistrēšana;
2.1.4. godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai;
2.1.5. pasākumu organizēšanai un reklamēšanai;
2.1.6. lai nosūtītu Dalībniecei veselības un drošības ieteikumus un citu informāciju, kas attiecas uz jebkuru Rallija pasākumu, kurā Dalībniece piedalās;
2.1.7. lai informētu Dalībnieci par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un pakalpojumiem, kuri varētu būt saistoši;
2.1.8. statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums pasākumu plānošanai;
2.1.9. Rallija pasākumu atspoguļošanai saskaņā ar sadaļu “Galerijas” un citā publiskajā komunikācijā.

 

3. Attēli
3.1. Dalībniece apzinās, ka Rallija pasākumi ir publiski pasākumi un ka Rallija pasākumus var raidīt televīzijā, filmēt, ierakstīt citos veidos un fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt Jūsu dalību jebkurā pasākumā. Piedaloties pasākumā, Dalībniece piekrīt nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos (skaidrības labad- arī nākotnē).

 

4. Bērni
4.1. Ja Dalībniece ir pieteikusi dalībai bērnu (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem) jebkurā no Rallija pasākumiem, mēs apstrādāsim datus par bērnu un viņa vecāku/citu likumisko pārstāvi.

 

5. Datu uzglabāšanas laiks
5.1. Mēs glabāsim Dalībnieces datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:
5.1.1. īstenotu Rallija pasākumus;
5.1.2. aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret mums;
5.1.3. izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.
5.1.4. dati tiks glabāti desmit gadus no Dalībnieces pēdējās dalības Rallija pasākumā.

 

6. Datu nodošana
6.1. Mēs varam nodot Dalībnieces datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepieciešams Rallija pasākuma organizēšanas laikā, vai kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:
6.1.1. apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret mums tiek izvirzīta prasība;
6.1.2. zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu interešu aizstāvības gadījumos;
6.1.3. tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
6.2. Mēs nenodosim Dalībnieces datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien Dalībnieces tam nav piekritušas.

 

7. Datu drošība
7.1. Dalībnieces dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti.

 

8. Datu piekļuve un labošana
8.1. Dalībniecei ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat Dalībniecei ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš Dalībniece mums to nodeva, kā arī Dalībniecei ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz Zemgaļu iela 8, Rīgā, LV-1006, biedrībai “Notikumu aģentūra”, vai e-pastu info@sieviesurallijs.com 

 

9. Iebildumi pret datu izmantošanu
9.1. Dalībniece var pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam tās datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Dalībniecei ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta.
9.2. Jebkādas uzziņas vai jautājumi par Dalībnieces datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-pastu info@sieviesurallijs.com 

 

10. Tiesības iesniegt sūdzību
10.1. Ja Dalībniece vēlas iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Zemgaļu ielā 8, Rīgā, LV-1006, biedrībai “Notikumu aģentūra”, vai e-pastu info@sieviesurallijs.com 

 

Ja Dalībnieci neapmierinās mūsu atbilde vai tā uzskatīs, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Dalībniece var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.